תקנון התקשרות מאגר AcademicStock

1- "התקנון" ותנאי השימוש כתובים בלשון זכר, זאת למען הנוחיות בלבד ומיועדים לזכר ונקבה כאחד.

2- האתר AcademicStock נועד בכדי לספק דוגמאות של עבודות אקדמיות כהשראה וחומר עזר בלבד, בהורדת עבודה אקדמית בתשלום את/ה מביע/ה את הסכמתך לתנאים המפורטים להלן:

3-     רשאי לקנות ולבקש כתיבת עבודה מדעית אקדמית דרך האתר והמאגר "AcademicStock", בעלי דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף.

4-     תנאי מוקדם לתוקף קבלת העבודה הוא אישור תשלום חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה, או העברה בנקאית.(יש אפשרות לתיאום התשלום דרך הטלפון)

5-     הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שייעשו על ידך באתר AcademicStock, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין "AcademicStock" לכל דבר ועניין.

6-     הנך מתבקש לקרוא תנאי שימוש אלו במלואן ובעיון כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים. גלישה באתר ו/או עבודות המוצעות בו מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה אתה מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר

7-     השימוש בתכני האתר "AcademicStock" הוא למטרות אקדמיות בלבד. השימוש אסור לצרכים מסחריים כמו: מאגרים אלקטרוניים, אקדמיים וכו'. אין להשתמש בתכני האתר למעט שימוש אישי. הרוכש מצהיר ויודע כי כל העבודות אותן רכש מאתר "AcademicStock" מוגנים תחת זכויות היוצרים של כותביהןעם רכישת עבודה ב-"AcademicStock" מתחייב הרוכש לא לעשות כל שימוש בתכנים באופן שיפר את כללי המוסד האקדמי בו הוא לומדהרוכש מצהיר כי הוא מתחייב לא להעתיק את תוכן העבודות.

8-     הרוכש יעשה שימוש בתכנים שרכש לעזר בכתביו בלבדהרוכש עבודה מתחייב לא להפיץ, לסחור או למכור מתוכן העבודה לצד ג' כלשהו "AcademicStock" לא תישא בשום אחריות לגבי תביעות והוצאות שונות אשר נגרמו לרוכש העבודה ועקב השימוש בה.

9-     "AcademicStock" אינה אחראית לנכונות, דיוק ושלמות התכנים, השימוש בהם ייעשה באחריות הרוכש בלבד, לגבי כל תוכן באתר מצורף תיאור מדויק שמאפשר לרוכש להחליט באם התוכן מתאים עבורו מראש או שלא.

10-    העבודות המוצעות למכירה: עבודות אקדמיות - עבור כל עבודה המוצעת למכירה מוצג דף מכירה. דף המכירה כולל את שם העבודה, תקציר העבודה, תוכן עניינים, מספר מילים, מספר מקורות ביבליוגרפים והמחיר, בנוסף מופיע מחיר עבור אפשרות רכישת העבודה בבלעדיות (העבודה תוסר מהמאגר אחרי הרכישה בתוספת תשלום שנקבע עבור כל עבודה בנפרד)

11-  מיסים: כל המחירים באתר כוללים מע"מ במידה וחל על אותם מוצרים תשלום מע"מ על פי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

12-  אתר עבודות וחומר אקדמי זה נועד לשימושך הפרטי והאישי. אינך רשאי לאחסן את התוכן האקדמי של המאגר בחלקו או במלואו, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת מנהל האתר.

13-  אין להעתיק, להפיץ, באופן כל שהוא או בכל צורה שהיא את התוכן האקדמי, תקצירי העבודות האקדמיות וזאת ללא קבלת אישור מאת מנהל האתר מראש ובכתב.

14-  התוכן האקדמי מיועד כחומר עזר בלבד ואין להגישו למוסד אקדמי כמו שהוא על מנת לעמוד במטלה אקדמית. אלא כמידע עזר. תשלום לחברה עבור המידע משמש כאסמכתא לקבלת פרטי תקנון זה. החברה לא תהא אחראית לתכנים באתר ולאחר הרכישה אין לבוא בטענות בענייני תוכן אלא רק בעניינים טכניים של רכישת העבודה האקדמית. לא תישמע כל טענה של רוכש עבודה על עדכניות המידע, על מהימנותו או טענה שהתקציר לא משקף את תוכן העבודה. הסיכון במאגרי עבודות אקדמאיות הוא שיתכן שהעבודה שנכתבה לקורס אחר ע"י סטודנט אחר לא תהיה מתאימה בדיוק לצרכים הספציפיים של הרוכש.

15-  קנין רוחני: האתר משמש כפלטפורמה להעברת מידע בין כותבי עבודות אקדמיות בעלי זכות יוצרים על העבודות שהועלו לאתר לבין ציבור הרוכשים לרבות סטודנטים.

16-  במידה ומזמין העבודה האקדמית רכש בלעדיות על העבודה האקדמית אזי העבודה נמחקת מהאתר!

17-  תוכנו של המאגר האקדמי, כמו גם השירותים המסופקים על ידי אתר עבודות סמינריון זה, מוגנים בזכויות יוצרים. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר העבודות ובשירותים המסופקים על ידי מאגר העבודות האקדמיות, לרבות בעיצוב ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר המסופקים על ידי מאגר העבודות האקדמיות, שמורים לחברה בלבד. רכישת בלעדיות היא מחיקת כל הפרטים על העבודה האקדמית באתר מלבד כותרת העבודה שנשארת  ואותה ניתן להסיר בתשלום נוסף.

18-  ככל שמפורסמים באתר תכנים מטעמם של המפרסמים, הרי תכנים אלו הם קניינם הרוחני של מפרסמים אלה בלבד. גם בתכנים אלה אין לעשות שימוש בלא הסכמת מנהל האתר בכתב ומראש ו/או בלא הסכמת המפרסמים בכתב ומראש.

19-  מידע ותכנים באינטרנט: התכנים האקדמיים המופיעים באתר, מבטאים את עמדותיהם של כותבי התוכן ועל אחריותם בלבד.  תכנים בעלי אופי אקדמי יכולים ויהיו שנויים במחלוקת ו/או בעלי משקל שונה בעיני מתבוננים שונים. כמי שמבקשים לקדם את המחקר האקדמי ושוק הרעיונות החופשי, מאגר העבודות האקדמיות מעודד אותך לבחון בצורה ביקורתית את הרעיונות המופיעים במאגר זה. אין החברה אחראית על התוכן באתר. לא תישמע כל טענה של רוכש עבודה על עדכניות המידע, על מהימנותו או טענה של קונה עבודה שהתקציר לא משקף את תוכן העבודה. הסיכון במאגרי עבודות אקדמיות הוא שיתכן שהעבודה שנכתבה לקורס אחר ע"י סטודנט אחר לא תהיה מתאימה בדיוק לצרכים הספציפיים של הרוכש.

20-  נדגיש!  הסתמכותך על תכנים אקדמיים אלו ככל שתבחר להסתמך עליהם היא באחריותך המלאה והנך מצהיר בזאת, כי אתה משחרר מכל אחריות את בעל המאגר ומנהלו.

21-  התוכן האקדמי מיועד כחומר עזר בלבד ואין להגישו למוסד אקדמי כמו שהוא על מנת לעמוד במטלה אקדמית, אלא כמידע עזרהמטרה היא לתת דוגמת עבודה אקדמית כהשראה וחומר עזר בלבד. אסור להשתמש בקובץ העבודה להגשה למוסד אקדמי.

22-  סימון ברירת המחדל  "קראתי התקנון" ותשלום לחברה עבור המידע משמשים כאסמכתא לקבלת פרטי תקנון זה.

23-  תשלום באשראי, PayPal, מקנה זכות לקבלת העבודה מיידית. תשלום בהעברה בנקאית, ביט דרך שירות לקוחות, העבודה תועבר רק לאחר שייקלט התשלום בחשבון החברה.

24-   מנהל האתר ומאגר העבודות האקדמיות עושה  ככל שביכולתו לוודא כי התכנים המפורסמים באתר הם תכנים ראויים.

25-  העלאת עבודות: צוות המאגר מעלה עבודות כפי שהן. מספר העמודים כולל שער, תוכן עניינים, עמודי תמונות, ביבליוגרפיה ונספחים. כולל עמודים שאינם מלאים לגמרי.

26-  בהורדת עבודה אקדמית בתשלום הנך מביע את הסכמתך לתנאים המפורטים.

27-  החברה או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק – בין אם ישיר ובין אם עקיף, בין נזק  כספי או כל נזק אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים שאליהם תופנה באמצעות האתר.

28-  העבודה האקדמית נשלחת בתצורה של קובץ וורד פתוח וניתן לשינוי. לכל עבודה מצורף קובץ וורד אחד בלב. אין קבצים נוספים מכל סוג שהוא. אין קובץ עם נתונים סטטיסטיים כמו סטטה או SPSS.

29-  ברוב העבודות האיכותניות מצורפים לקובץ הוורד נספחי תמלול הראיונות אך אין התחייבות על כך ברוב העבודות הכמותיות מצורפים לקובץ הוורד נספחי השאלונים אך אין התחייבות על כךבשלב אישור המייל והתקנון הרוכש  מצהיר שהוא מודע לתקנון ומסכים לתנאיו. לא ניתן להחזיר המוצר לאחר הרכישה.

30-  במקרים חריגים של אי שביעות רצון ועל פי שיקול דעתו של מנהל האתר בלבד  יינתן פיצוי  בדמות של עבודה בחינם או רכישה עד 50% הנחה של עבודה נוספת מתוך המאגר

31-  המידע המופיע במאגר עבודות אקדמיות זה משקף עמדת כותב התוכן בלבד והינו רלוונטי ונכון למועד כתיבת הדברים ואין הוא מתיימר להוות תחליף לעבודה אקדמית מקורית שנכתבה במיוחד לצרכי הסטודנט

32-  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מידע המופיע במאגר העבודות האקדמיות בכל עת.

33-  אחריות החברה כלפיך: החברה עושה כל שביכולתה לספק שירות מקצועי ואדיב. החברה אינה אחראית לתוצאת השימוש בשירותי האתר.

34-  החברה מתחייבת לפעול בשקידה ראויה לשם מימוש היעדים שיותוו לה על ידך.

35-  הגולש במאגר העבודות האקדמיות צריך לפעול על פי דין, בכלל זה על פי תקנון המוסד האקדמי בו הוא לומד

36-  חל איסור לעשות שימוש בתכנים שיסופקו לך על ידי מאגר העבודות הסמינריוניות, אלא לשימוש אישי או כחומר רקע לקראת הכנת מטלה אקדמית.

37-  רכישת בלעדיות מוחקת העבודה ולא ניתן להתחרט ולבקש בדיעבד דמי הבלעדיות.

38-  צוות החברה יעשה הכל כדי שיסופק לך שירות מלא, עדכני ובשקיפות מלאה. יחד עם זאת, באופן טבעי, יכול ובתכנים שיועברו אליך יפלו טעויות. אין החברה אחראית לטעויות אלו והנך מצהיר בזאת, כי ידוע לך ומקובל עליך, כי האחריות הבלעדית לחומרים שיוגשו על ידך, אם יוגשו על ידך, וככל שיוגשו על ידך בהסתמך על תכנים שסופקו לך על ידי החברה, היא שלך בלבד.

39-   החברה תפעל לשמור על שביעות הרצון הגבוהה של לקוחותיה.

40-   דין ומקום שיפוט: על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות נוף הגליל, צפון בישראל. היה ויתגלעו חילוקי דעות בין הצדדים, יפנו לראש לשכת עורכי הדין בישראל בבקשה למנות בורר שיבחן הסכסוך ביניהם. הבורר יהיה מוגבל לדין הישראלי.

41-  תנאי התקשרות לסיוע בכתיבת עבודה, סיוע כתיבה מותאמת אישית:   סיוע כתיבה מותאמת אישית הינו גורם מתווך בין מזמין הסיוע בכתיבת עבודה (להלן, “המזמין”) לבין כותב העבודה (להלן, “הכותב”). במסגרת השירות נוצר הקשר בין המזמין לכותב, מתבצעת בקרה על העברת התשלומים עבור כתיבת העבודה ובקרה על העברת העבודה הכתובה מהכותב אל מזמין העבודה.

42-   כל התקשרות בין מזמין העבודה לכותב העבודה באשר לסיוע בכתיבת העבודה שהוזמנה, בירורים, העברת חומרים וכדומה תתבצע אך ורק דרך “סיוע כתיבה מותאמת אישית.

43-   מחיר הסיוע בכתיבת העבודה יסוכם בין מזמין העבודה לבין "סיוע כתיבה מותאמת אישית". המחיר יכלול את התשלום לכותב ואת התשלום על העבודה מתבצע בשני מועדים: מועד ראשון: בסיכום תנאי העסקה, תועבר מקדמה על סך שייקבע ע”י "סיוע כתיבה מותאמת אישית". מקדמה זו לא תוחזר במידה ותבוטל הדרישה לסיוע בכתיבת העבודה על ידי הלקוח, מכל סיבה שהיא. המקדמה תשולם לסיוע כתיבה מותאמת אישית. מועד שני: יום לפני הגשת העבודה תועבר יתרת התשלום; תשלום זה ישולם ישירות לכותב ואיננו באחריות "סיוע כתיבה מותאמת אישית" מבחינה מיסית או מכל היבט אחר. העבודה תישלח למזמין רק לאחר סיום התשלום המלאבמידה ומזמין העבודה יבקש לקבל את חלקי העבודה בשלבים התשלום השני יבוצע גם הוא בשלבים לפי התקדמות העבודה.

44-   סיוע כתיבה מותאמת אישית מתחייב להעביר את דרישת סיום התשלום למזמין העבודה רק משהסתיימה כתיבת העבודה על ידי הכותב. כמו כן, תועבר העבודה למזמין רק לאחר סיום התשלום המלא; באופן זה נשמרים האינטרסים הן של מזמין העבודה והן של כותב העבודה.

45-  סיוע כתיבה מותאמת אישית יעשה כל מאמץ בכדי להבטיח רמת כתיבה מעולה אף כי האחריות לתוכן העבודה, רמת הכתיבה האקדמית, הדיוק בממצאים ובמידע הכתוב בעבודה וכל היוצא בכך, הינם אחריותו הבלעדית של כותב העבודה.

46-  לא יוחזר תשלום בגין עבודה שנכתבה ונמסרה ללקוח.

47-  בכדי להבטיח שביעות רצון הלקוח, "סיוע כתיבה מותאמת אישית" מתחייב לוודא תיקון העבודה על ידי הכותב בהתאם לדרישות מזמין העבודה או המוסד האקדמי אליו תוגש העבודה, לשביעות רצונו של מזמין העבודה, ובלבד שתיקונים אלו אינם חורגים מההנחיות לעבודה שסוכמו מראש. יחד עם זאת, אין "סיוע כתיבה מותאמת אישית" מתחייב לקבלת ציון כזה או אחר לעבודה אין התחייבות על החזר כספי תלוית ציון. המסמך שיספק הסיוע הוא למעשה מאמר שיהווה השראה בלבד לכתיבה עתידית ועצמאית של הסטודנט. אין להגיש המסמך הזה או אפילו חלקים קטנים ממנו למוסד אקדמי.

48-  העבודות אותן מספק "סיוע כתיבה מותאמת אישית" מהוות מקור אקדמאי וביבליוגרפי לכל דבר. האחריות בסוגיות אתיקה, זכויות יוצרים ו/או נהלים אקדמיים כאלו ואחרים הנוגעים לכתיבת העבודה, הגשתה או תוכנה – הינה אחריותו הבלעדית של מזמין העבודה. יודגש כי "סיוע כתיבה מותאמת אישית" אינו מעודד הגשת עבודות אקדמיות שלא נכתבו על ידי הסטודנט וממליץ להשתמש בחומרים הנכתבים על ידי כותבי סיוע כתיבה מותאמת אישית כאל מקור ביבליוגרפי מסייע בלבד.

49-  העבודות הנכתבות בסיוע "סיוע כתיבה מותאמת אישית" הינן עבודות מקוריות הנכתבות לפי צרכיו ודרישותיו הייחודיות של כל מזמין.

50-  סיוע כתיבה מותאמת אישית מתחייב לשמור את דבר הזמנת העבודה, כתיבתה והגשתה, בדיסקרטיות מלאה תוך שמירה על חיסיון פרטי הלקוח, בהתאם לחוק.

51-   זכויות היוצרים על החומרים הנכתבים, מעובדים, משוכתבים, הם של הלקוח בלבד.

52-  מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה הינו בבתי משפט המוסמכים באזור נוף הגליל.

53-   היה והחליט מזמין העבודה להמשיך בהתקשרות עם "סיוע כתיבה מותאמת אישית" לאחר שניתנה בידו האפשרות לעיין במסמך זה, ייחשב הדבר כהסכמתו לתנאים אלו וקבלתם באופן מלא.